Výpůjční řád

 

Půjčovní řád „Letní půjčovny“ Snowbear

        

1. Veškeré vybavení určené k půjčení je majetkem firmy Snowbear s.r.o., provozovna : Pospíšilova třída 1156, 500 03 Hradec Králové., IČ:28766318, dále jen "pronajímatel".

 

2. Vzájemné vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí tímto půjčovním řádem a Občanským zákoníkem.

 

3. Ceny půjčovného se řídí aktuálním ceníkem, který je vyvěsen na viditelném místě v půjčovně.

 

4. Nájemce je povinen:
 - při vypůjčení vybavení prostudovat výpůjční řád a při jakémkoli neporozumění si vyžádat informace od obsluhy půjčovny.
 - při vypůjčení vybavení poskytnout k nahlédnutí osobní doklady (občanský průkaz, pas) a umožnit tak zapsání údajů (číslo dokladu a bydliště) do výpůjční knihy. Dále umožnit kontrolu platnosti dokladu na webu Ministerstva vnitra.
 - uvést pronajímateli pravdivé informace pro seřízení vypůjčeného vybavení.
 - zaplatit cenu půjčovného a to vždy před zapůjčením.
 - pečovat o to, aby na svěřeném vypůjčeném vybavení nevznikla škoda.
 - při jakékoli závadě na svěřeném vybavení ihned toto nahlásit půjčovně.
 - v případě poškození vybavení neodpovídající přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky a v případě ztráty jakékoliv části vypůjčeného vybavení se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozeného či ztraceného vybavení, respektive skutečné náklady na jeho opravu.

 

5. Pronajímatel je povinen:
 - seznámit nájemce s obsluhou zapůjčeného vybavení.
 - seřídit zapůjčené vybavení dle informací nájemce.
 - převzít zpět zapůjčené vybavení od nájemce.

 

6. Nevrátí-li nájemce půjčené vybavení nejpozději do skončení doby zápůjčky je pronajímatel oprávněný doúčtovat nájemci cenu půjčovného, která se řídí aktuálním ceníkem.

 

7. Nevrátí-li nájemce půjčené vybavení do skončení doby zápůjčky, a to ani přes upozornění, naplňuje jeho jednání skutkovou podstatu trestného činu ve smyslu §249 trestního zákona, a to neoprávněným užíváním cizí věci. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel dá v takovém případě podnět k zahájení trestního stíhání.

 

8. Nájemce zaplacením půjčovného potvrzuje, že si půjčené vybavení prohlédnul, že mu je známo v jakém stavu je zapůjčené vybavení a že neshledal žádné závady bránící v používání zapůjčeného vybavení.

 


V Hradci Králové dne 13.5.2013

 

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info